Trường Đông, Trường - Độc tấu Bảo Ngọc. Viết cho organ:Xuân Trung Tel: 043.8254427- Email icon mad Độc tấu organ   Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây   Bảo Ngọc uantrungbui@yahoo.com.vn Số 1 Hàng Chiếu -Hà Nội Bảo Ngọc học lớp 9. Học đàn từ 5 tuổi. Hiện là học sinh trung cấp năm thứ nhất ,trường Nghệ thuật Hà Nội.
Video Rating: 4 / 5

Bài xem thêm:

Tags: , , , , , , , ,

Tags: